درباره ما

درباره ما

مرکز عالی آموزش علوم سینمایی تحت نظارت و سرپرستی اعضاء هیئت علمی خود که متشکل از اساتید با سابقه دانشگاه و هنرمندان صاحب نام عرصه سینما و تئاتر از سال 1378 تا کنون مشغول فعالیت در امر آموزش می باشد.

آقایان محمدرضا دلپاک ، داریوش فرهنگ ، علی ژکان ، کامبوزیا پرتویی ، دکتر سعید احمدی ، دکتر شاپور شهبازی ، بهرام دهقانی و خانم ها فرشته صدرعرفایی ، سوزان صفانیا و .... تعدادی از اعضای هیئت علمی مرکز عالی آموزش می باشند.

مدیریت اجرایی این مجموعه آقای علی فروزش می باشد با سابقه 20 سال مدیریت در مراکز آموزشی سینمایی.


اعضای هیئت علمی

محمدرضا دلپاک


داریوش فرهنگ


علی ژکان


کامبوزیا پرتویی


دکتر سعید احمدی


دکتر شاپور شهبازی


رضا نبوی


بهرام دهقانی


فرشته صدرعرفایی


سوزان صفانیا